usis

Adapter (Retrofit) M-Pact PLUS dla APU 30 i APU 50
Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom klientów, zespó? konstrukcyjny GE Power Protection stworzy? Adapter (Retrofit), który pozwala zast?pi? wy??cznik APU nowoczesnym wy??cznikiem M-Pact PLUS. Dzi?ki zastosowaniu Adaptera, operacja wymiany jest szybka i bezpieczna dla zasilanych obwodów. Dodatkowym atutem Adaptera jest umo?liwienie stworzenia widocznej przerwy izolacyjnej przy eliminacji roz??cznika w polu rozdzielnicy (zamiana APU stacjonarnego na M-Pact PLUS wysuwny).

Adaptery s? elementami po?rednicz?cymi pomi?dzy szeroko stosowanymi w przesz?o?ci wy??cznikami APU i wy??cznikami nowej generacji M-Pact PLUS. Tylna strona adapterów dostosowana jest do wymiarów i otworowania pola rozdzielnicy, w którym by? zamontowany wy??cznik APU. Rozwi?zanie takie pozwala w bardzo krótkim czasie wymieni? zu?yty wy??cznik bez nara?ania infrastruktury u?ytkownika.

Zalety Adaptera
?     ?atwa instalacja
?     Oszcz?dno?? w zakresie inwestycji
?     ?adnych zmian w oszynowaniu
?     Minimalizacja przestojów

Cechy wy??cznika M-pact PLUS z Adapterem
?     Spe?nia najostrzejsze wymagania w zakresie zabezpieczenia obwodów elektrycznych przed skutkami zwar? i przeci??e? przy u?yciu wy??czników powietrznych M-Pact PLUS.
?     Szeroki zakres nastaw zapewniaj?cy pe?ny dobór selektywno?ci ochrony ziemnozwarciowej przy szybkiej i ?atwej obs?udze.
?     Wy??cznik stacjonarny sterowany r?cznie i elektrycznie.
?     Szeroki zakres ?atwych do instalacji akcesoriów.
?     Szeroki zakres ustawie? ochronnych wyzwalacza nadpr?dowego
?     Specyfikacja zgodna z IEC 947-1/2/3.
?     Zatwierdzenie wed?ug EN 60947-2 ASTA, KEMA, CCC.

Zakres produktów

Adapter M-PACT PLUS stacjonarny <=> stacjonarny APU 50 1000-1600A
Adapter M-PACT PLUS wysuwny <=> stacjonarny APU 50 1000-1600A
Adapter M-PACT PLUS stacjonarny <=> stacjonarny APU 50 2500A
Adapter M-PACT PLUS wysuwny <=> stacjonarny APU 50 2500A
Adapter M-PACT PLUS wysuwny <=> stacjonarny APU 50 2500A

Adapter M-PACT PLUS stacjonarny <=> stacjonarny APU 30 400-1000A
Adapter M-PACT PLUS wysuwny <=> stacjonarny APU 30 400-1000A

PLIKI:
Tabela doboru Adapterów APU [pdf]
Ulotka doboru zamienników APU i DS [pdf]
Instrukcja M-Pact cz.1 [pdf]
Instrukcja M-Pact cz.2 [pdf]
Instrukcja M-Pact cz.3 [pdf ]
Instrukcja wyzwalacza M-Pro 17 i 18 PLUS [pdf 1Mb]
Instrukcja wyzwalacza M-Pro 27 i 50 [pdf 4,2Mb]
Instrukcja wyzwalacza M-Pro 27 i 50 wer. angielska [pdf 17Mb]

... powrót

 

realizacja neoit.pl